Umowa zlecenie – natychmiastowe wypowiedzenie – konsekwencje

Umowa zlecenie – natychmiastowe wypowiedzenie – konsekwencje

Umowa zlecenie wypowiedzenie natychmiastowe

Umowa zlecenie to jedno z kilku rozwiązań, dzięki którym pracodawcy mogą nawiązać z podwładnymi stosunek pracy. Ten typ umowy z pewnością jest dla nich korzystniejszy. Przede wszystkim podpisując z pracownikiem umowę zlecenie, nie muszą oni opłacać składek w ZUSie. Ponadto tego tupu powiązanie jest bardziej elastyczne, pozwala na więcej możliwości jeśli chodzi o ustalanie czasu pracy. Umowa zlecenie jest też dużo częściej wybierana przez uczniów i studentów. Jest ona bardzo popularna, dlatego dobrze wiedzieć, jak natychmiastowo ją wypowiedzieć.

Natychmiastowe wypowiedzenie umowy zlecenie

Zgodnie z kodeksem cywilnym, umowa zlecenie wypowiedzenie natychmiastowe, jest możliwe bez względu na okres jej obowiązywania. Wypowiedzieć ją może zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca. Jest to związane z zasadą zaufania obu stron, o którą opierają się założenia umowy zlecenie.

W przepisach nie jest dokładnie określona forma umowa zlecenie wypowiedzenie natychmiastowe. Trzeba to wykonać w taki sposób, żeby druga strona nie miała problemu z zapoznaniem się z treścią i zrozumieniem jej. Jednak zaleca się, aby wypowiedzenie zostało przedstawione  tak jak umowa, czyli np. pisemnie. Do ważnych elementów, którą muszą się znajdować w takim wypowiedzeniu, należy m.in.:

  • data i miejscowość,
  • dane osobowe obydwóch stron (tj. imię i nazwisko, adres, nazwa siedziby itp.),
  • oznaczenie konkretnej umowy, która zostaje wypowiedziana,
  • powody wypowiedzenia umowy,
  • czytelne podpisy obydwóch stron.

Umowa zlecenie wypowiedzenie natychmiastowe– konsekwencje

Zgodnie z Polskim prawem, umowę zlecenie można wypowiedzieć w każdym momencie, przez obie strony, bez konieczności ponoszenia żadnych, poważnych konsekwencji. Jest to związane z zasadą wzajemnego zaufania. Jednak zleceniobiorca zawsze jest odpowiedzialny za ewentualne obciążenia materialne, które będą skutkiem zerwania umowy bez podania konkretnego powodu.

Podobnie jest w przypadku zleceniodawcy, on też ponosi odpowiedzialność związaną z koniecznością zwrócenia wszelkich kosztów, które zleceniobiorca poniósł w związku z wykonywaniem zlecenia. Musi on także wypłacić całe wynagrodzenie, za dotychczasową pracę.

Sprawa wygląda trochę inaczej, jeśli zerwanie umowy jest dobrze uargumentowane. Do najpoważniejszych powodów można zaliczyć m.in. chorobę, brak wypłaconej zaliczki, poważna zmiana dotychczasowej sytuacji życiowej lub miejsca zamieszania, realizacja zlecenia niezgodnie z oczekiwaniami i uwagami zleceniodawcy.

Dodaj komentarz