Jak odmówić ofertę pracy z Urzędu Pracy jeżeli jest ona dla nas niekorzystna?

Jak odmówić ofertę pracy z Urzędu Pracy jeżeli jest ona dla nas niekorzystna?

Osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna ma obowiązek stawiania się w placówce w wyznaczonych terminach, zazwyczaj raz na miesiąc lub dwa. Podczas takiej wizyty może jej zostać zaoferowana propozycja zatrudnienia. Urząd Pracy nie chce, aby zarejestrowani bezrobotni pobierali zasiłek i/lub korzystali z ubezpieczenia, jeżeli nie mają planów znalezienia zatrudnienia. W związku z tym z reguły jeśli odmówimy Urzędowi, ten wyciągnie wobec nas konsekwencje. Zazwyczaj jest to skreślenie z listy bezrobotnych na określony czas, co skutkuje stratą ubezpieczenia zdrowotnego. Wobec tego warto wiedzieć, jak odmówić tak, aby nie stracić tych przywilejów.

Znaczenie Urzędu Pracy

Urząd pracy jest instytucją publiczną świadczącą usługi zatrudnienia dla osób bezrobotnych i pracujących. Instytucje te są także odpowiedzialne za udzielanie informacji o pracy i możliwościach pracy, a także szkolenia zawodowe, porad dotyczących znalezienia pracy oraz pomoc przy podawaniu pracy.

Jakie są skutki bezrobocia?

Bezrobocie to zjawisko globalne, które dotyka ludzi w każdym wieku i ze wszystkich środowisk. Może prowadzić do drastycznej zmiany stylu życia, co z kolei często prowadzi do wzrostu ubóstwa. Z kolei ubóstwo ma miejsce wtedy, gdy komuś brakuje podstawowych środków do życia, takich jak jedzenie, ubranie i schronienie. Nie chodzi tylko o bycie bezrobotnym; chodzi również o życie od wypłaty do wypłaty lub brak oszczędności.

Aby zniwelować poziom bezrobocia, rządy w poszczególnych krajach tworzą specjalne programy takie jak  zasiłki dla bezrobotnych, czy inne programy socjalne.

Zasiłek dla bezrobotnych

Rejestrując się w Urzędzie Pracy zyskujemy pakiet obowiązków, ale też liczne benefity. Jednym z ważniejszych jest zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli straciliśmy z jakichś powodów pracę, znalezienie następnej może zająć nie kilka dni, a nawet tygodni czy miesięcy w zależności od wielu czynników, między innymi branży. Niestety rachunki jednak nie śpią i w tym czasie może wystąpić problem nawet z tak podstawowymi opłatami jak czynsz, prąd czy zakupy spożywcze, a nie każdy posiada oszczędności na czarną godzinę. W takim wypadku nawet te kilkaset złotych zasiłku z Urzędu Pracy może zrobić dużą różnicę. Nie każdy jednak może go dostać. Spełnić trzeba następujące wymagania:

– przeciągu ostatniego 1,5 roku co najmniej rok spędzić pracując lub prowadząc firmę,

– w tym czasie mieć opłacane składki ZUS,

– zarabiać wtedy co najmniej najniższą krajową.

– Urząd Pracy nie ma dla ciebie żadnych propozycji, które pozwoliłby Ci zacząć utrzymywać się samemu (staże, propozycje pracy).

Kwota zasiłku zależy od stażu pracy. Najniższy otrzymują osoby, które przepracowały w swoim życiu mniej niż 5 lat, średni – osoby, które przepracowały między 5 a 20 lat, a najwyższy – bezrobotni ze stażem pracy powyżej 20 lat. Kwota zasiłku zmniejszana jest do 80% po trzech pierwszych miesiącach jego pobierania. Dobrze jest wiedzieć, jak odmówić ofertę z Urzędu Pracy, ponieważ jeśli jest ona dla nas niekorzystna to być może uda nam się, zamiast niej uzyskać zasiłek dla bezrobotnych.

Staże i szkolenia

Urząd Pracy może także zaoferować bezrobotnemu staż, który jest płatny w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Ma on na celu przyuczenie do zawodu i podniesienie kwalifikacji. Inna forma wsparcia to szkolenia indywidualne i grupowe, za które obowiązuje zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania, a także stypendium. Odmowa skierowania na staż lub szkolenie również wiąże się z utratą statusu osoby bezrobotnej: za pierwszym razem na 120 dni, za drugim na 180 dni i na 270 dni przy każdej kolejnej odmowie. Tutaj także więc przyda się informacja odnośnie tego, jak odmówić ofertę z Urzędu Pracy, jeśli z jakiegoś powodu uważamy ją za nieodpowiednią.

Jak odmówić ofertę pracy z Urzędu Pracy jeżeli jest ona dla nas niekorzystna?

Przede wszystkim musisz wiedzieć jaka praca jest uznawana za „odpowiednią”. Jeżeli nie będziesz wiedział czym się ona charakteryzuje, nie będziesz mógł przedstawić swojej odmowy w logiczny sposób.

Oferta pracy, która zostanie Ci przedstawiona, powinna zatem spełniać następujące warunki:

zatrudnienie musi podlegać ubezpieczeniom społecznym;

posiadasz odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe albo możesz wykonywać daną pracę po wcześniejszym szkoleniu czy przygotowaniu zawodowym;

stan zdrowia pozwala Ci na podjęcie danej pracy;

łączny czas dojazdu do miejsca pracy i powrotu środkami transportu publicznego nie przekracza trzech godzin dziennie;

oferta pracy zapewni ci co najmniej minimalne wynagrodzenie brutto miesięcznie w przeliczeniu na pełny wymiar godzin.

W przypadku, gdy oferta pracy spełnia wszystkie kryteria, a mimo to odmówisz jej przyjęcia bez uzasadnienia, skutkuje to usunięciem z rejestru osób bezrobotnych. Jeśli odmówiłeś przyjęcia oferty po raz pierwszy, zostaniesz usunięty z listy na okres 120 dni, druga odmowa wydłuża ten okres do 180 dni. Natomiast trzecia i kolejna odmowa wiąże się ze skreśleniem już na 270 dni! Dlatego warto wiedzieć, jak odmówić ofertę pracy z Urzędu Pracy bez ponoszenia konsekwencji.

W jakich sytuacjach możesz zrezygnować z przyjęcia oferty pracy?

  1. Zbyt duża odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania – jak wspomniano, łączny czas dojazdu nie powinien przekraczać 3 godzin dziennie. Jeśli zatem możesz poruszać się tylko środkami publicznego transportu zbiorowego, a czas dojazdu do pracy jest dłuższy niż 3 godziny, możesz odrzucić ofertę pracy z urzędu pracy, zachowując przy tym status osoby bezrobotnej.
  2. Urlop macierzyński/rodzicielski – matka dziecka w okresie, przez który przysługiwałby jej zgodnie z odrębnymi przepisami zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, może skorzystać z odmowy przyjęcia pracy. Ojciec natomiast nie zostanie wyrejestrowany w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. Jeśli matka zrezygnuje z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego, to ojciec także będzie chroniony przed skreśleniem z listy osób bezrobotnych. Kobieta w ciąży, która odmawia przyjęcia oferty pracy, musi przedstawić zaświadczenie od lekarza, udowadniające, że nie może ona teraz podjąć zatrudnienia lub zagrażałoby to zdrowiu jej dziecka.
  3. Przysposobienie dziecka – osoba bezrobotna po przysposobieniu dziecka oraz po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpienie do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka także może odmówić ofertę pracy z urzędu pracy bez ponoszenia konsekwencji. Tak samo będzie w przypadku, gdy przyjmie dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Osoby takie są chronione przed wyrejestrowaniem w okresie, przez który przysługiwałby, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.
  4. Opieka nad członkiem rodziny – odmowa oferty pracy z urzędu pracy przez osobę opiekującą się nieletnim dzieckiem, osobą niepełnosprawną lub innym członkiem rodziny także jest uzasadniona. Należy jednak podkreślić, że jesteśmy jedyną osobą, która może podjąć się tej opieki.
  5. Stan zdrowia osoby bezrobotnej nie pozwala na podjęcie pracy – w przypadku choroby osoby bezrobotnej może ona odmówić oferty pracy z urzędu pracy po uprzednim okazaniu odpowiedniego zaświadczenia od lekarza rodzinnego. Na zaświadczeniu powinny być uwzględnione powody, które wykluczają bezrobotnego z możliwości podjęcia pracy w danym momencie czy zawodzie.
  6. Osoba bezrobotna nadal się dokształca – jeśli wciąż się uczysz, uczestniczysz w kursach lub szkoleniach zwiększających kwalifikacje zawodowe, to bez problemu możesz zrezygnować z przyjęcia oferty pracy.

Znając swoje prawa, będziesz wiedział, jak odmówić ofertę pracy z Urzędu Pracy bez ponoszenia konsekwencji, a co za tym idzie, zachowując status osoby bezrobotnej.

Ekonomia bezrobocia — konsekwencje

Istnieje wiele ekonomicznych konsekwencji bezrobocia. Gospodarka cierpi z powodu mniejszej siły nabywczej. Prowadzi to do spadku popytu i produkcji, co może stworzyć błędne koło. Kiedy ludzie tracą pracę, nie mogą już przyczyniać się do gospodarki w taki sposób, w jaki byli wcześniej. Prowadzi to do spadku konsumpcji i wzrostu poziomu ubóstwa.

Stopa bezrobocia jest zatem jednym z najważniejszych mierników kondycji gospodarki. Gdy jest wysoki, oznacza to, że nie ma wystarczającej liczby miejsc pracy dla wszystkich osób, które ich potrzebują.

Sytuacja na świecie w zakresie zatrudnienia

Sytuacja globalnego bezrobocia to złożony problem, który wymaga wielotorowego podejścia. Kraje muszą współpracować, aby znaleźć rozwiązania problemu.

Globalna sytuacja w zakresie zatrudnienia to problem, który istnieje od dłuższego czasu i nie wydaje się, aby w najbliższym czasie zniknął. Kraje na całym świecie próbują znaleźć rozwiązania, ale równie wiele z nich wykorzystuje sztuczną inteligencję i automatyzację do tworzenia nowych miejsc pracy. Dzięki nowym technologiom, takim jak chatboty i uczenie maszynowe, firmy mogą zautomatyzować obsługę klienta i sprzedaż bez usuwania miejsc pracy.

1 Comment

  1. urzędnik nic nie może zaoferować poza wciskaniem byle jakich ofert po 8 godzin i na trzy zmiany, zamiast jakichś ciekawych prac dorywczych. Bo jeśli wciska byle komu taką marną ofertę to podnosi statystyki, u mnie chyba urząd do odstrzału bo wciskają panicznie wszystko co się da – by pokazać że tak się “starają” i ciężko harują. Urząd otwarty 8 godzin a oni zapisują po 4-5 osób na dzień i uważają że to dużo – tak by codziennie mieć coś do roboty a resztę dnia ściema.
    Odmówić śmieciowej oferty nie wolno bo straci się status, więc trzeba chodzić i zawracać głowę firmom, które potem wpisują że jednak nie chcą kandydata. Tony papierów, generowanych pieczątek, śmieci…

Dodaj komentarz