Jaka powinna być prawidłowa odległość garażu od granicy działki

Jaka powinna być prawidłowa odległość garażu od granicy działki

Zanim podejmiemy działania mające na celu postawienie garażu na działce przy domu, musimy zapoznać się z przepisami regulującymi wytyczne, które muszą być spełnione. Wielu z właścicieli może zdziwić fakt, że nie mogą swobodnie i według własnego uznania postawić garażu w dowolnym miejscu na działce będącej ich własnością. Usytuowanie takiej konstrukcji uregulowane jest lokalnymi przepisami prawnymi. Chodzi tutaj oczywiście o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli takowy został uchwalony dla danego obszaru. Wymagania techniczne dla garaży regulują znowelizowane w 2018 roku przepisy. Regulują one między innymi odległości od granicy działki.

Jakie odległości muszą zostać zachowane od granicy działki w przypadku budowy garażu?

Przepisy regulujące warunki techniczne, w tym usytuowanie garażu od granicy działki znaleźć możemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Zgodnie z literą prawa odległość garażu od granicy działki powinna wynosić odpowiednio:

  • minimum 4 metry, jeżeli budynek jest zwrócony ścianą, w której jest okno lub drzwiami w stronę granicy działki,
  • minimum 3 metry, jeżeli budynek zwrócony jest do granicy ścianą bez okien oraz drzwi.

Aby spełnić powyższe wymagania, konieczne jest wykonanie właściwych pomiarów. W tym wypadku ważne jest ustalenie punktu, który będzie stanowił bazę pomiaru. Mówiąc prościej, musimy wyznaczyć miejsce, od którego zaczniemy pomiar działki. Jeszcze do niedawna punktem takim była granica działki budowlanej. Obecnie przepisy mówią wprost o działce budowlanej, na której postawiony jest budynek. Dzięki tej zmianie nie mamy już wątpliwości co do definicji działki budowlanej.

Jakie warunki musi spełnić garaż budowany w odległości 1,5 od granicy działki?

Oprócz wymienionych wyżej wymagań możliwe jest odstępstwo od tych reguł i postawienie garażu w odległości 1,5 metra od granicy działki. Jeżeli więc chcemy postawić garaż w tej odległości musimy spełnić jeden z warunków regulowanych przez przepisy prawne. Pierwszym z nich jest wniesienie właściwego pisma do ministra, w którym wnioskujemy o uzyskanie zgody na wyłącznie w tym wypadku obowiązywania warunków technicznych i budowlanych. Odstąpienie od warunków jest konieczne, jeśli chcemy postawić garaż w odległości 1,5 metra od granicy działki. Drugim warunkiem jest wielkość działki. Jeśli działka ze względu na swoje niewielkie wymiary uniemożliwia budowę zgodnie z wytycznymi możliwe jest odstąpienie od nich. Mowa tu o działki o szerokości mniejszej niż 16 metrów. Możliwe jest to również w przypadku garażu, którego długość jest mniejsza niż 6,5 metra a wysokość nie przekracza 3 metrów. Trzeci przypadek, gdy można odstąpić od warunków wynika z miejscowego planu zagospodarowania. Gdy już wniosek z pozwoleniem na budowę trafi do właściwego organu, czyli urzędu miasta bądź starostwa powiatowego, to musimy liczyć się z kontrolą, która ma na celu wykazanie czy budynek usytuowany jest zgodnie z wytycznymi. Wniosek może zostać odrzucony nawet wówczas, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zezwala na dane usytuowanie budynku, które jednak jest sprzeczne z przepisami zawartymi w rozporządzeniu.

Jaka musi być odległość garażu od drogi?

Oprócz usytuowania garażu względem granicy działki równie ważna jest odległość od drogi. Przepisy ustawy o drogach publicznych warunkują możliwość usytuowania wiaty garażowej lub garażu względem drogi uznanej za publiczną, czyli drogi krajowej, gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, autostrady albo drogi ekspresowej. W takim przypadku konieczne jest zachowanie odległości względem konkretnej drogi. Ustawa o drogach publicznych podaje wybrane odległości, które różnią się od siebie w zależności od rodzaju drogi. Odległość liczona jest od zewnętrznej krawędzi jezdni i wynosi:

  • 6 metrów w przypadku drogi gminnej,
  • 8 metrów w przypadku drogi powiatowej albo wojewódzkiej,
  • 10 metrów w przypadku drogi krajowej,
  • 20 metrów w przypadku drogi ekspresowej,
  • 30 metrów w przypadku autostrady.

Warto wiedzieć, że przepisy te wraz z odległościami nie odnoszą się do innego rodzaju dróg takich jak drogi prywatne lub też osiedlowe. Również w tym wypadku istnieje możliwość zmniejszenia tej odległości i zbliżenia garażu do drogi. Obligatoryjne w takim wypadku jest uzyskanie zgody zarządu drogi. Odstępstwo takie dotyczyć może dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Czy można zbudować garaż na granicy działki?

W ściśle określonych wypadkach możliwe jest zbudowanie garażu na granicy działki. W taki wypadku musi on jedną ze ścian przylegać do ściany budynku, który stoi na sąsiedniej działce. Co ważne, cała powierzchnia ściany musi spełniać ten warunek. Co więcej, możliwość taka zachodzi również wówczas, gdy mowa o budynku, który dopiero ma powstać i jest zaprojektowany oraz otrzymał już ostateczne pozwolenie na budowę. Oprócz tego drugim warunkiem wymaganym w tej sytuacji jest to, by część garażu leżąca na pasie, który liczy szerokość 3 metrów wzdłuż granicy, miała wymiary (szerokość i długość) nie większe niż zaprojektowany budynek, do którego ma przylegać. Odstępstwo od reguł możliwe jest również wówczas, gdy garaż, który ma być usytuowany na granicy działki, zwrócony jest do działki sąsiedniej ścianą na której nie ma okien i drzwi. Możliwość taka pojawia się, gdy przewiduje ją miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W wymienionych sytuacjach budowa garaży ingeruje w działkę sąsiednią. W związku z tym postawienie garażu w takim miejscy wymaga dobrego uzasadnienia. Warto pamiętać, że ustalanie konkretnych odległości nie ma na celu utrudniania życia właścicielom działek. Mają one zapewnić bezpieczeństwo życia ludzi i mienia.

Garaż bez pozwolenia na budowę

Istnieją określone obiekty budowlane, które można usytuować na działce, a które nie wymagają pozwolenia na budowę. Sytuacja taka może odnosić się do garażu wolnostojącego, czyli bez fundamentów, którego powierzchnia nie będzie przekraczać 35 metrów kwadratowych. Zamiar postawienia takiego garażu nieposiadającego fundamentów należy jedynie zgłosić, bez występowania o pozwolenie na budowę.

Dodaj komentarz